Torunn 2021-02-17 17:51:54

Ungdomsfotball 13-19 år

 

Utviklingsmål

Et klart og tydelig utviklingsmål for ungdomsfotballen i Norge er å beholde ungdommen i idretten. En ser et betydelig frafall i idretten, og fotball når man kommer i ungdomsårene. Det er nok mange og sammensatte grunner til dette, men en ønsker alltid å etterstrebe det å legge til rette for at ungdommer ikke gir seg med fotball på grunn av selve aktiviteten. 

 

Overgang fra barnefotball til ungdomsfotball

Den mest sårbare tida for spillerne er det året de fyller 13 år, det er det året de går fra barnefotball til ungdomsfotball. Frafallet i idretten og fotballen i denne aldersgruppen er en klar indikasjon på dette. Mange er med kun for moro og det sosiale, noen er med for å bli så god som mulig. En av nøklene til å forebygge frafallet er å ha et differensiert tilbud der de ulike interessene blir møtt på en så god måte som mulig. Nesøya Fotball ønsker å jobbe aktivt med å bidra til at frafallet blir redusert, og ser på hospitering som et fint virkemiddel, og en form for positiv differensiering. I tillegg legger vi til rette for at trenere og spillere i fellesskap blir enige om hvordan de skal ha det i de ulike lagene. Ved at trenere og spillere har en felles forståelse for hvilke målsetninger en har, og hvilke premisser som ligger til grunn skaper det en god dynamikk innad i gruppen.  De spillerne som ønsker mer fotball får også muligheten til å delta på camper og ulike ekstratilbud.

 

Info om ungdomsfotball

I tillegg til å beholde så mange som mulig lengst mulig ønsker en også å legge til rette for de som ønsker å bli best mulig. For å favne om flest mulig så er det nødvendig å ha tilrettelagt fotballaktivitet for ulike nivå og ulike ønsker blant ungdommen. Fotball holder ungdom i form og er en flott sosial arena. Ungdomsfotballen inkluderer mange forskjellige målgrupper: noen vil trene hver dag, noen en gang i uka, andre tre ganger i uka. Dette er ofte en utfordring for klubber og lag. Det har vist seg gjennom undersøkelser at mange fotballungdommer ønsker å bli involvert, og ha en reel innflytelse på hvilket fotballtilbud som blir gitt, med andre ord er spilleren i sentrum. Ungdom ønsker ofte å spille fotball fordi opplevelsen her og nå er bra. De opplever det å ha medbestemmelse som viktig, og ønsker ofte å bidra til en god treningshverdag.

Det er viktig med kompetanse på trener og ledersiden både når det gjelder medmenneskelighet, sosial kompetanse og fotballfaglig kompetanse. En trenerveileder som jobber aktivt i klubb med hovedfokus på trenerne sin utvikling er et stort steg i riktig retning. Med fokus på trenerne og det å gjøre de bedre vil en få bedre treninger for de ulike lagene. Det kan være store forskjeller i ambisjonsnivå fra trenere og ledere til spillere, og innad i spillergrupper. Det er viktig at spillere, trenere og ledere i klubb har en felles forståelse og felles målsetninger. Det er alltid hensiktsmessig å ha en trener som passer til de ulike lagene sine ambisjonsnivå og ønsker.

 

Aktivitet og trening

Vi ønsker å ha med så mange som mulig, så lenge som mulig, og legge til rett for de som ønsker å bli så god som mulig. Vi ser at på lik linje med de fleste steder i Norge at det er ulike målgrupper fra de som ønsker å bli så god som mulig til de som ser på det som en sosial arene der en møter venner. Ungdomslagene på Nesøya har i stor grad hovedtrenere som er ansatt i klubben, foreldretrenere som har vært med i barnefotballen er også hjertelig velkommen til å bli med videre i trenerteam og som lagledere. Vi vil understreke at den erfaringen foreldre har med seg gjennom å ha vært med spillergruppen i flere år er av høy betydning, og ser gjerne at de blir med videre sammen med ansatte trenere.

Treningene bygger videre fra hovedfokusene i barnefotballen og i vår klubb foregår treningene med ball. Fokuset på ferdighetsutvikling med tyngde på valg og utførelse skal i stor grad settes i spill-motspill. Trenere og spillergruppe skal bli godt kjent med hverandre for å finne ut hva som er motivasjonen for fotballen, hvilket nivå de befinner seg på, ønsket om progresjon, og hvor stor interessen er. Ut fra dette totalbildet kan trenere lage et opplegg med innspill fra spillergruppen som gjør at alle drar i samme retning. Her vil det være naturlig å diskutere treningsmengde, hvordan innholdet i treningene skal vektes osv. Start i det små, bygg trygge rammer, og lag en fin plattform for fotballglede og utvikling.

Overgangen fra barnefotball til ungdomsfotball kan for mange komme brått og endringene kan bli mange. Det viser seg at mange av de som spiller fotball når det er 12 år har gitt seg med fotball når de er 19 år. I Nesøya Fotball skal alle spillere som er med på kamp i ungdomsfotballen ha spilletid, dette gjelder både hjemme- og bortekamper.

Vi ser at i vår klubb har vi stort utviklingsområde innenfor det å beholde jenter i ungdomsfotballen. I 2020 er det 1 lag i ungdomsklassene for jenter. Blant guttene har vi påmeldte lag i G13, G14, G15, G16 og G19. I vår klubb er det viktig å dyrke det sosiale, samholdet , trivselen, og klubbmiljøet. Undersøkelser viser at alt fra landslagsspillere til de som har fotball som sosial arena svarer at samhold og trivsel er det de husker best, og det de setter mest pris på i fotballen.

13-19 år – Angrepsspill, forsvarsspill, individuell, relasjonell, strukturell og kampdimensjon.  I ungdomsfotballen viderefører vi hovedfokusområdene fra barnefotballen og bygger ut de ulike dimensjonene. I angrepsspillet ser vi på førstengriper og vi andre, angrepsspill i siste tredjedel. Her er det større fokus på samhandling og det å tolke og se det større bildet.  Vi jobber videre med scoringstrening og har fortsatt mye smålagsspill. Nå spiller vi alt fra 3 mot 3, 4 mot 4, 6 mot 6 osv. helt opp til 11 mot 11. Pasningsspill, firkantøvelser, ballkontroll, og overtallsspill er naturlige deler av treningshverdagen.  Vi vil ha spillere som er trygge med ball og tar gode valg ut fra klima på banen til enhver tid. I den defensive delen av spillet er det naturlig å trene på struktur og relasjoner som gir god samhandling.

 

 

Naturlige tema i ungdomsfotballen

 

-       Kan og vil jeg bli ballfører?

-       Bevegelse bak, foran, og forbi?

-       Fra trangt til ledig

-       Hvordan skape overtall?

-       Hvor er de viktige rommene mot lag i balanse?

-       Hvor er de viktige rommene mot lag i ubalanse?

-       Spillets faser i angrep – bearbeiding

-       Spillets faser i angrep – inn i siste 1/3

-       Spillets faser i angrep – score mål

-       Skape og utnytte rom som første angriper i form av medtak, pasning, og passering.

Innholdet i treningene kan tilpasses de ulike lagene, og gjennomføres på mest hensiktsmessig måte for å skape trivsel, trygghet og læring. La spillerne bruke sin egen kreativitet, og at de fortsatt får tilstrekkelig tid til å leke med ballen. Finn balansepunktet mellom fotballspill og fotballfag. Spillerne i Nesøya Fotball har lov til å prøve og feile, og de skal være offensive og uredde

 

 

Kjennetegn for målgruppen med individuelle forskjeller

 

-       Ulikt ambisjonsnivå på egne og laget sine vegner.

-       Er ofte med på grunn av det sosiale, kun et fåtall får fotball som yrke.

-       Ønsker å holde seg i fysisk form.

-       Et stort mindretall satser og ønsker å bli så god som mulig.

-       Har stort sett kunnskaper om regler i spillet.

-       Kan ta logiske beslutninger og skjønner deler av spillet.

-       Setter ofte krav til medspillere om oppmøte og konsentrasjon

-       Ønsker tilbakemeldinger på innsats og vilje, liker å få ros.

 

 

Treneren i ungdomsfotballen

 

Treneren er en viktig del av fotballmiljøet for ungdom. Vær bevisst på hvordan du fremstår ovenfor spillerne dine og de dere møter til kamp. Vi setter utrolig stor pris på dere trenere, og her følger noen gode råd til hvordan du som trener kan være en god rollemodell i klubben:

-       Lese, forstå og bruke spilleregler og retningslinjer for ungdomsfotball.

-       Lese klubbens Sportsplan.

-       Møt i god tid til trening og kamp.

-       Skal ikke bruke rusmidler på trening og på kamp.

-       Skape et trygt og godt miljø der det er lov til å feile.

-       Ha fokus på disiplin, og oppfordre spillergruppene til å ha indre justis.

-       Oppmuntre spillerne til egentrening.

-       Gjennomfør spillersamtale med hver spiller i løpet av sesong, snakk om spilleren sine ønsker, synspunkt på egen utvikling, og syn på trivsel for seg selv og spillergruppen.

-       Møt opp på trenerforum, det er en flott møteplass for informasjon, gode diskusjoner og sosialt samvær.

-       Dersom du har gode innspill til den sportslige utviklingen av klubben, ta kontakt med sportslig leder. 

 

 

Laglederen i ungdomsfotballen

 

Laglederen er den som har det overordna ansvaret for logistikken til laget, og som har kontroll over informasjonsflyten. Vi setter utrolig stor pris på alle lagledere i ungdomsfotballen, og her følger noen gode råd og retningslinjer.

 

-       Alle lagledere deltar på Ungdomsfotballkvelden.

-       Lese, forstå og bruke spilleregler og retningslinjer for ungdomsfotball.

-       Delta på FIKS-kurs i regi av NFF Oslo, og kunne bruke verktøyet aktivt.

-       Legge lagets kamptropp i FIKS før hver kamp, og skrive denne ut på kampdag.

-       Lese klubbens Sportsplan.

-       Møt opp på forum, det er en flott møteplass for informasjon, gode diskusjoner og sosialt samvær.

-       Ha oversikt over alle foresatte på laget og deres kontaktinfo med både telefonnummer og e-postadresser.

-       Ha oversikt over alle spillere som er en del av laget, og sende oppdatert oversikt til klubben minimum to ganger pr. kalenderår.

-       Sende ut informasjon til foresatte på e-post og i lagets gruppe på Facebook, eventuelt andre kanaler som laget bruker.

-       Melde på laget til cuper og turneringer.

-       Være pådriver for at laget har sosiale sammenkomster.

-       Ha dialog med klubbens administrasjon opp mot dugnader, treningstider etc.

-       Dersom du har gode innspill til den sportslige utviklingen av klubben, ta kontakt med sportslig leder.

 

 

Skjema%20ungdomvoksenfotball.png