Torunn 2021-02-17 17:44:36

Barnefotball 6-12 år

 

Nesøya Fotball ser på det som naturlig å ta ansvar for å sette retningslinjene for den organiserte fotballaktiviteten på øya, og forankrer disse retningslinjene i denne planen slik at vi alle kan gå den samme fotballveien sammen.

 

Rekruttering og nedslagsfelt

Nesøya Fotball jobber aktivt med å rekruttere både jenter og gutter til fotballgruppa. Vi ønsker å samarbeide med andre idretter, barnehager og Nesøya Skole for å få en god relasjon til nærmiljøet. Nedslagsfeltet er i utgangspunktet på Nesøya, men alle som ønsker å spille fotball i klubben vår er hjertelig velkommen til det.

 

Oppstartdag og Vårcamp/Høstcamp

De barna som skal begynne på skolen i august 2021 hadde sin oppstart i november 2020. Fra og med 2021 vil oppstart bli i august og barna som skal starte da er født i 2016. Vi ønsker at de skal få en fantastisk velkomst til fotball på øya, og ønsker at alle foresatte blir med oss denne dagen. I tillegg er selvsagt alle andre hjertelig velkommen til å være med. Ansvarlig for oppstartdag er Rekrutteringsansvarlig sammen med de ansatte trenerne. Sportslig Leder tar kontakt med foresatte som har barn i kullet og inviterer til en flott fotballopplevelse. Vårcampen blir arrangert i mai og Høstcampen blir arrangert i september og er de første campene der de nye fotballspillerne kan være med. Campene blir sett på som en del av oppstarten for barna på Nesøya. På campene kan foresatte følge barna i aktivitet og tilegne seg kunnskap om organisering og gjennomføring av treningsøkter.

 

Info om barnefotball

Fotball er en stor barne- og ungdomsidrett i Norge, og barnefotballens verdigrunnlag bygger på fotball for alle, trygghet + mestring + utfordringer = trivsel og utvikling. Videre bygger barnefotballen på Norges Fotballforbunds visjon om fotballglede, muligheter, og utfordringer for alle uavhengig av ferdighetsnivå, treningsiver, alder, kjønn, og kulturell bakgrunn. Alle spillere er like mye verdt. Innenfor verdirammen som er satt ønsker NFF og Nesøya Fotball å tilrettelegge slik at barn kan få ulike utfordringer ut fra interesse, ferdigheter, og modning. Et samlebegrep for dette er differensiering. Differensiering betyr at trenings- og kamptilbudene i størst mulig grad er tilpasset enkeltspilleres ferdigheter, motivasjon, ønsker og behov.

I barnefotballen skal alle få delta med like muligheter, topping av lag skal ikke forekomme, og noen spillere skal ikke spille vesentlig mer enn andre. I løpet av en sesong skal alle spillerne ha tilnærmet lik spilletid. De aldersklassene som har flere påmeldte lag skal lage jevne lag slik at en har lik forutsetning for å få en flott opplevelse og få gode lagprestasjoner på banen. Dette bygger på at alle barn er like mye verdt, at vi som klubb ønsker å legge til rette for utvikling hos alle barn i barnefotballen og at vi følger retningslinjene fra NFF.

 

Aktivitet og trening

Vi ønsker at alle som er involvert i barnefotballen på Nesøya har en felles forståelse for hvordan vi kan gjennomføre aktivitet og trening på en god måte. I denne delen av planen ser vi på hva vi kan gjøre for å sikre god aktivitet for de ulike aldersgruppene og vi ser på hvorfor vi har ulike fokusområder for ulike aldrer.

6 år – lek med ball. Første året med organisert trening, og første møtet med nye fotballvenner. Her er hovedfokusområder ”sjef over ballen” med ballkontroll og lek, smålagsspill 2 mot 2 og 3 mot 3 med små mål, og scoringstrening med ulike varianter av avslutningstrening med keeper. I tillegg oppfordres trenere til å sette av tid til egne leker/øvelser med ball som de ser fungerer godt i gruppen og som barna setter stor pris på. Varighet på treningene ca. 60 minutter. 

7 år – sjef over ballen. Her er det mye av de samme hovedfokusområdene som året før, men det er ønskelig at selve innholdet i treningene blir videreutviklet, og man kan gjerne heve utfordringene etter hvert som  man ser utvikling blant barna. Ofte er det hensiktsmessig å introdusere pasningsspill som en del av treningene der moment som orientering, valg, og handling kan brukes aktivt. Synliggjøring av hvor viktig det er å slå ”kameratpasninger”.  Varighet på treningene ca. 60 minutter.  

8 år – pasningsspill og ballkontroll. Det året barna fyller 8 år går de fra å ha spilt 3er fotball som 6- og 7-åringer til å begynne med 5er fotball. Det betyr større bane, og flere lagvenninner og lagkamerater å forholde seg til i kampsituasjon. Her ønskes det at treningene har fokusområder rundt pasningsspill, spille med og mot, ballkontroll, og at en spiller mye smålagsspill. I tillegg kan man introdusere angrepsspill, og det å være 1. Angriper(1A) og vi andre(2A og 3A).  I denne alderen er det også naturlig at barna utvikler en forståelse for det å forsvare seg sammen og unngå baklengsmål, og angripe sammen som et lag for å score mål. Med andre ord å utvikle forståelse for spillets og kampens ide. Det er også et fint tidspunkt å lære seg spillets regelverk rundt for eksempel avspark, innkast, corner osv. Varighet på treningene ca. 75 minutter.

9-10 år – 1. Angriper(1A) og vi andre og 1. Forsvarer(1F). I smålagsspillet kan en nå i stor grad øke til 4 mot 4, gjerne også involvere keeper og bruk av mål med samme størrelse som bli brukt i kamp. I denne alderen videreutvikler man innholdet i treningene fra 8-årsalderen. Ulike firkantøvelser har mange gode læringsmoment, og under scoringstrening kan det brukes motstand. 1 mot 1 øvelser der en har fokus på 1A og 1F. I tillegg kan det trenes på overtallsspill med fokus på angrepsspiller med ball og de rundt ballfører. Det er også et flott tidspunkt å innføre firkantspill av ulike varianter. For 10-åringer vil det være mulig å spille 7er fotball i 2020, de som har meldt på 7er lag bør prioritere spill-motspill på banestørrelse og med mål som er kamplikt 7er fotball i forkant av seriestart. Dette for å gi en mer smidig overgang til de nye forholdene. Legg vekt på hele laget i angrep, og hele laget i forsvar. Se på rollefordelinger og nye positive ting med flere lagvenninner og lagkamerater. I 7er fotball skal en også forholde seg til tre ledd på banen både når det gjelder eget lag, og motstander. Det er hele tiden viktig at trenere ser an sin gruppe og tilpasser innhold så godt som mulig. Varighet på treningene ca. 90 minutter.

11-12 år – 1. Angriper(1A) og vi andre og 1. Forsvarer(1F) og vi andre. Varierte treninger som gjerne har mye fokus på spill-motspill med smålagsspill som varierer fra 4  mot 4 til flere spillere på hvert lag og oppover i antall. Spill både med og uten keeper. Fokus ligger på forståelse for hvordan angripe som et lag og hvordan forsvare seg som et lag. Orientering, valg og handling ut fra ”klima” som spilleren oppfatter. Egne øvelser opp mot angrepsspill og forsvarsspill, scoringstreninger av ulik karakter og med motstand. Fortsatt vektlegge pasningsspill og oppfordre spillere til å prøve ulike roller i laget både i trening og kamp. For 12-åringer vil det være mulig å spille 9er fotball i 2020, de som har meldt på 9er lag bør prioritere spill-motspill på banestørrelse som er lik 9er fotball i forkant av seriestart. Dette for å gi en mer smidig overgang til de nye forholdene. Varighet på treningene ca. 90 minutter.

 

Kjennetegn for målgruppen med individuelle forskjeller

6-10 år

-       Stor aktiviseringstrang

-       Selvsentrert

-       Tar verbal instruksjon dårlig

-       Kort konsentrasjonstid

-       Idealer og forbilder står sentralt

-       Stort vitebegjær

-       Følsom for kritikk

 

11-12 år

-       Kan trekke logiske slutninger

-       Er lærenemme

-       Opptatt av regler og rettferdighet

-       Gunstig alder for påvirkning av holdninger

-       Selvkritikk øker, mer sårbare

 

Treneren i barnefotballen

Treneren er ofte den viktigste voksenpersonen hos spilleren i fotballmiljøet. Vær bevisst på hvordan du fremstår ovenfor spillerne dine og de dere møter til kamp. Vi setter utrolig stor pris på alle trenere i barnefotballen, og her følger noen gode råd og retningslinjer.

 • Minimum en trener fra hvert lag deltar på NFF Grasrottrenerkurs del 1.
 • Lese, forstå og bruke spilleregler og retningslinjer for barnefotball.
 • Lese klubbens Sportsplan.
 • Møt i god tid til trening og kamp, og ha utstyret klart slik at dere kan komme i gang til avtalt tid.
 • Gi beskjed til barna om at de må bruke leggbeskyttere.
 • Gi masse ros, og vær aktiv rundt det å skape et trygt og godt miljø der det er lov til å feile.
 • Still krav til disiplin i laget, husk å kommunisere på barna sitt nivå med ord og uttrykk som de skjønner.
 • Ha en rolig og trygg framtoning, skriking og sinne fører som regel ingen vei.
 • Utviklingsfokus, ikke resultatfokus i kampsituasjon.
 • Ved sesongslutt skal alle spillerne ha hatt tilnærmet lik spilletid i kamp.
 • La spillerne prøve seg i ulike posisjoner.
 • Møt opp på forum, det er en flott møteplass for informasjon, gode diskusjoner og sosialt samvær.
 • Skal ikke bruke rusmidler på trening og på kamp.
 • Dersom du har gode innspill til den sportslige utviklingen av klubben, ta kontakt med sportslig leder.
 • Etterleve klubbens treneridentitet.
 •  

Laglederen i barnefotballen

Laglederen er den som har det overordna ansvaret for logistikken til laget, og som har kontroll over informasjonsflyten. Vi setter utrolig stor pris på alle trenere i barnefotballen, og her følger noen gode råd og retningslinjer. 

 • Lese, forstå og bruke spilleregler og retningslinjer for barnefotball
 • Lese klubbens Sportsplan.
 • Møt opp på forum, det er en flott møteplass for informasjon, gode diskusjoner og sosialt samvær
 • Ha oversikt over alle foresatte på laget og deres kontaktinfo med både telefonnummer og e-postadresser
 • Ha oversikt over alle spillere som er en del av laget, og ha dialog med Spillertroppansvarlig i klubben
 • Sende ut informasjon til foresatte på e-post og i lagets gruppe på Facebook, eventuelt andre kanaler som laget bruker
 • Melde på laget til cuper og turneringer
 • re pådriver for at laget har sosiale sammenkomster
 • Ha dalog med klubbens administrasjon opp mot dugnader, treningstider etc
 • Dersom du har gode innspill til den sportslige utviklingen av klubben, ta kontakt med sportslig leder.

 

Skjema%20barnefotballen.png