Torunn 2020-05-20 17:31:52

Organisasjonsplan for Nesøya Idrettslag

ORGANISAJONSPLAN FOR NESØYA IDRETTSLAG
Vedtatt 15. mars 2017. Revidert 16. april 2020

 

I. INNLEDNING

Planen danner rammer for drift og ansvarsfordeling av NIL og behandles på årsmøte i NIL hvert år.

Jfr lagets lover skal Nesøya Idrettslag organiseres som lag under NIF og i henhold til NIFs lover og regler. Idrettslagets lover bestemmer at laget skal ha et antall forskjellige organer og lagets årsmøte har på lovlig vis opprettet et antall grupper i idrettslaget. Denne organisasjonsplanen beskriver ansvar og oppsett i de ulike organer og grupper.

Organisasjonsplanen vedtas som eget punkt på hvert ordinære årsmøte.

 

II. HOVEDSTYRE

Laget ledes av et hovedstyre bestående av:

• Leder
• Nestleder
• Økonomiansvarlig
• Anleggsansvarlig
• 1-3 øvrige styremedlemmer

Valgperioden er 2 år, dog slik at leder og økonomiansvarlig velges alternerende med nestleder og anleggsansvarlig.

 

Styrets arbeid / oppgaver

• Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål og strategiarbeid, budsjett og regnskap samt oppgaver beskrevet i §1 NIFs lover, lovnorm for idrettslag. Styret haransvar for at det finnes retningslinjer for aktiviteten i idrettslaget.
• Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre overordnede idrettsmyndigheter
• Stå for lagets daglige ledelse, og representere idrettslaget utad
• Disponere lagets inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan og godkjent budsjett
• Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse
• Delegere myndighet til lagets tillitsvalgte for drift av laget

 

Styrets roller og oppgaver

Leder
• er klubbens ansikt utad, og klubbens representant i møter og forhandlinger
• ansvarlig for klubbens daglige ledelse, koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet
• innkaller til styremøter, årsmøter, forbereder saker og leder møtene
• ansvarlig for at idrettslaget har hensiktsmessig organisering
• har fullmakt til klubbens bankkontoer

Nestleder
• fungere som leder under dennes fravær
• sørger for at idrettslaget søker på midler fra alle relevant tilgjengelige kilder så som
kommune, NIF, idrettskrets, departementer osv.

Økonomiansvarlig
• ansvar for idrettslagets økonomi herunder budsjett og økonomirapportering
• oppfølging av de forskjellige grupper
• har fullmakt til klubbens bankkontoer
• sikrer at regnskap er ført i henhold til gjeldende idrettens regnskapsbestemmelser

Anleggssansvarlig
• ansvar for utvikling av lagets eksisterende og fremtidige anlegg
• sikre anleggets rutiner for drift og vedlikehold
• faglig oppfølging av Driftsansvarlig

Øvrige styremedlemmer
• tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak
• kan være valgt til spesielle oppgaver, som f. eks materialforvalter, sosialt ansvarlig, ,
arrangementer, kontrollfunksjoner o.l.

 

Gruppestyrer

• Leder
• Økonomiansvarlig
• Ett eller flere øvrige styremedlemmer (etter behov)

 

Revisor


• Skal gjennomgå regnskapene i henhold til god revisjonsskikk og til enhver tid
gjeldende lovgivning.

 

III. GRUPPESTYRER

Nesøya Idrettslag har følgende grupper:
• Fotball
• Ishockey
• Friidrett
• Allidrett
• Seiling
• Tennis
• Håndball
• Innebandy

Tennis og Fotballgruppens leder deltar på Hovedstyremøter. Øvrige grupper har møte og talerett på Hovedstyremøter

 

IV. ARBEIDSGRUPPER


Ingen spesielle pt.

 

V. ANSATTE

Nesøya IL har følgende ansatte som inngår som en del av klubbens administrasjon:


• Administrativ leder i 50-70% stilling er ansvarlig for koordinering av daglig drift av
idrettslaget samt informasjon til klubbens medlemmer, samarbeidspartnere og andre
aktører
• Driftsansvarlig i 30-40% stilling er ansvarlig for drift og vedlikehold.
• Medlemsansvarlig i 20-40% stilling med ansvar for å ivareta påmeldinger, inn- og
utmeldinger, ajourhold av registre og lister, ajourhold av websystemer osv.
• Sportslig leder Fotball i 100% med ansvar for administrasjon og gjennomføring av alle
ulike aktiviteter knyttet til fotball
• Sportslig leder Tennis i 50-100% med ansvar for administrasjon og gjennomføring av
alle ulike aktiviteter knyttet til fotball
• Regnskapsmedarbeider i 20-30% stilling med ansvar for løpende regnskapsførsel med
tilhørende avstemming.


Stillingsbeskrivelser beskriver hver enkelt stilling.
Ut over dette er det hel- og deltidstrenere for gjennomføring av Fotball- og Tennis aktiviteter,
aktiviteter organisert under Camp Nesøya samt deltidstrenere for de fleste gruppene.