Torunn 2021-03-19 14:56:04

Informasjon om medlemskap

 

Våre medlemsbetingelser

 

Som medlem i Nesøya Idrettslag har du mange fordeler:

 • Du er en del av et aktivt og positivt fellesskap
 • Du har tilgang til et bredt spekter av aktiviteter for alle aldersgrupper
 • Alle medlemmer under 13 år er automatisk forsikret via Norges Idrettsforbund. Alle aktive over 13 år betaler en egen lisens til sitt forbund og vil være forsikret gjennom denne
 • Du får rabatt på Nesøyas klubbkolleksjon - vi holder på å inngå ny leverandøravtale, mer info kommer
 • Du får rabatt på alle ordinære varer hos sportsbutikk - vi holder på å inngå ny leverandøravtale, mer info kommer
 • Du mottar nyhetsbrev på epost om klubbens aktiviteter for alle aldre
 • Du bidrar til arbeidet med å gjøre Nesøya til et godt sted å bo og vokse opp

 

Som medlem i Nesøya Idrettslag har du også noen plikter:

 • Holde ”Dine sider” på nesoyail.no oppdatert med kontaktinformasjon og betalinger
 • Være et godt forbilde når du representerer klubben din og ta vare på klubbens anlegg og andre materielle verdier
 • NILs tilbud er avhengig av foreldrenes frivillige deltakelse - ta din turn der hvor du synes du kan bidra - som oppmann, trener eller et styreverv!
 • Som medlem gjennomfører du din del av NILs dugnadsprogram. NIL har dugnadsoppgaver, som fordeles jevnt til de ulike idrettsgrupper og årskull. Eksempler på oppgaver er kioskvakter, kakebaking til arrangementer, inntektsbringende salg, vedlikehold av idrettsanlegget.
 • Som medlem samtykker du, evt du som foresatt for medlem under 15 år, i at NIL kan benytte bilder og filmer tatt på aktiviteter og arrangementer i regi av NIL på våre nettsider, Facebook-sider og -grupper, i tillegg til trykksaker som årsrapporter ol.l. Hvis du ikke ønsker å gi et slikt generelt samtykke, send en epost til post@nesoyail.no med navn, fødselsdato og aktiviteter som du/barnet deltar på. Klubben vil da registrere dette og informere ansatte og berørte styrer/trenere/lagledere.

 

Våre betalingsbetingelser

 1. Alle medlemmer skal betale medlemskontingent. Medlemskontingenten settes av årsmøtet. Ingen i NIL skal ha gratis eller redusert pris/deltakeravgift/medlemskontingent fordi de har et verv, et ansettelsesforhold eller annet engasjement i NIL.
 2. Medlemskontingent i NIL betales alltid fullt ut, uavhengig når på året man melder seg inn.
 3. Alle som deltar på tenniskurs skal betale tennismedlemskap fra kurs nr. 2 som man deltar på (man kan gå på 1 kurs uten å betale tennismedlemskap). Prisen settes av NIL Tennisstyre. Deltakere som bare går på Camp Nesøya, trenger ikke å betale tennismedlemskap. Medlemskap i fotball er innbakt i treningsavgiften i sommersesongen.
 4. Påmelding på trening, kurs, aktiviteter, camper o.l. er bindende, og ved påmelding oppstår en betalingsforpliktelse, hvis ikke annet er oppgitt ved påmelding. Betaling vil ikke bli refundert hvis medlemmet slutter i løpet av betalingsperioden. Unntak fra dette er langvarig sykdom eller skade med legeerklæring, refusjon kan bli gitt fra skriftlig varsling er mottatt.
 5. Medlemmer betaler full pris/treningsavgift, selv om man ikke ønsker eller er forhindret fra å delta på en eller flere treninger, enten det er andre NIL-aktiviteter eller annet. Dette gjelder også Camp Nesøya.
 6. Deltakeravgifter kan avkortes med inntil 50% ved (a) påmelding etter påske for første halvår, (b) etter høstferien for annet halvår (c) etter sommerferien for sommerhalvåret og (d) etter jul for vinterhalvåret.
 7. All påmelding og betaling skal skje på nett i forkant av oppstart/arrangement. Ikke-betalte aktiviteter sendes til fakturering når aktiviteten er avsluttet. I slike tilfeller vil status i medlemssystemet overskrives, og det vil se ut på medlemssiden som om aktiviteten er betalt (en teknisk mangel i systemet som vi jobber med å rette opp). Deretter følges vanlige rutiner for purring og inkasso. Ved fakturering påløper et administrasjonsgebyr på kr. 79.
 8. Ved eksterne forhold som forhindrer gjennomføring av aktiviteter (såkalte force majeur, dvs ekstreme værforhold, trusselbilde, pandemi o.l.) vil NIL vurdere en justering av prisen, hvis opphold i aktivitet varer mer enn 6 uker. NIL vil først, så langt det lar seg gjøre, forsøke å omberamme mistede treninger, før en eventuell pris nedjusteres og refunderes. Hvis deltakere ønsker, av slike grunner, å melde seg av, gjelder vanlige avbestillingsbetingelser, dvs.NIL vil ikke refundere, hvis initiativet ligger på deltakeren.
 9. Ved avlyste, ikke påbegynte arrangementer, vil NIL refundere deltakeravgiften.Ved påbegynte arrangementer som må avlyses, vil NIL vurdere om deler av prisen skal refunderes.

 

Idrettsstipend

Nesøya Idrettslag er et idrettslag som skal være åpent for alle, og vi tilbyr et idrettstipend for barn som tildeles familier som ønsker å ha aktive barn som deltar i idretten i lokalmiljøet, men som er forhindret fra å dekke den økonomiske forpliktelsen. Idrettslaget er klar over at trenings-avgifter for flere aktive barn kan være tungt å bære for enkelte. Derfor er stipendetopprettet.


Søknad om Idrettstipend sendes NIL ved leder og behandles kun av styreleder, leder og leder for den idretten dette gjelder. Fyll ut skjemaet nedenfor og lever til vår postkasse på klubbhuset, eller send en epost med informasjonen nedenfor til post@nesoyail.no. Vi behandler alle søknader raskt, og du vil høre fra oss innen kort tid med informasjon om det praktiske. Vi gjør oppmerksom på at stipendiater må betale medlemskontingenten til klubben, og at det kun er treningsavgift/deltakeravgift som det kan søkes stipend på.

Informasjon vi trenger:

 • Navn på barn
 • Fødselsdato på barn
 • Aktivitet/lag/idrettsgren søknaden gjelder
 • Sesong/periode søknaden gjelder
 • Navn på foresatt
 • Adresse
 • Epostadresse til foresatt
 • Telefonnummer til foresatt

Velkommen til å søke! Søknaden må ikke begrunnes og det er lav terskel for tildeling av stipend.

 

Personvern

Det ble innført en felles personvernlov i EU og Norge 25. mai 2018, kalt GDPR (General Data Protection Regulation). En ny norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten ble vedtatt av Idrettsstyret 14. desember 2017.

- Hovedformålet med GDPR er å gi enkeltpersoner sterkere rettigheter og bedre kontroll over sitt eget personvern gjennom strengere grenser for hvilke data som kan samles inn og lagres. Man kan kreve å få vite hvilken informasjon som er lagret om seg, be om at data slettes, feil endres, eller å få dataene utlevert elektronisk for gjenbruk, sier Kjetil Bakke, IT-sjef i Norges idrettsforbund.

For oss som idrettsklubb gjelder følgende (utdrag fra veileder fra NIF, vedtatt 20.12.17):

”Norges Idrettsforbund og tilknyttede organisasjonsledd kan innhente og bruke slike opplysninger med hjemmel i «medlemsavtalen». Det betyr at når en person blir medlem i idretten har idretten lovlig grunnlag for registrering og behandling av nødvendige personopplysninger.”

”Dersom personen har oppgitt mobiltelefonnummer/e-postadresse, er dette å anse som et samtykke til at organisasjonsleddet kan kontakte vedkommende per e-post og SMS med bakgrunn i medlemsavtalen. ”


PERSONVERNERKLÆRING

Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger

Denne personvernerklæringen gjelder for Nesøya Idrettslag (organisasjonsnummer 875 702 262). NIL er ansvarlig for lagring og behandling av personopplysninger som samles inn på nettsidene nesoyail.no.

Informasjon innhentes og håndteres i overensstemmelse med bestemmelsene i GDPR (General Data Protection Regulation), den nye personvernsforordningen i EU som trer i kraft fra mai 2018.


Personopplysninger som samles inn og lagres

Vi lagrer informasjon om
- Navn
- Kontaktinfo
- Fødselsdato og kjønn
- Hvilke medlemskap, treninger, camper, kurs og arrangementer medlemmer har deltatt på
- Familierelasjoner
- Faktura- og betalingshistorikk


Hvordan informasjon innhentes?

Vi samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider.

Skjemaer kan være innmeldingsskjema, påmeldingsskjema til aktiviteter, innsamling av kontaktinfo på lister, epost osv.


Formålet med informasjonen som innhentes

- Administrasjon av klubbens medlemmer og aktiviteter
- Tilby god medlemsservice og info om relevante aktiviteter til rett medlem til rett tid
- Administrere påmeldinger, betalinger mv
- Følge opp lisenser, forsikringer mv

Hvem behandler informasjonen?

Tilgang til personopplysninger er tilgangsstyrt. Ansatte og frivillige som har behov for tilgang til data for å kunne utføre sin jobb/verv vil få tilgang etter behov. Tilganger slettes når behovet er opphørt.

Personer utenfor klubben vil ikke gis tilgang til personopplysninger. Unntaket for dette er representanter for systemeiere som nevnt i punktet under, for å ivareta support mv.


Hvor lagres informasjonen?

- Innhentet informasjon lagres i vårt medlemssystem på nesoyail.no, levert av Weborg.
- Eposter lagres i vårt marketing-system som brukes til medlemskommunikasjon, MadMimi.com.
- Fakturerings- og betalingshistorikk lagres i vårt regnskapssystem Tripletex.
- Kontaktinfo for fotballspillere, trenere og lagledere legges inn i NFF sitt medlemssystem FIKS.
- Kontaktinfo for andre idretter legges inn i SportsAdmin ved lisensregistrering.
- Kontaktinfo for styremedlemmer legges inn i NIF sitt system KlubbAdmin.


Hvordan slettes opplysningene?

Informasjon kan slettes på oppfordring fra medlem


Utlevering av informasjon til tredjepart

Personopplysningene deles ikke med utenforstående, kommersielle tredjeparter. Unntaket her er klubbens sponsorer, hvor NIFs medlemsavtale gir sponsorer tilgang til medlemmers kontaktinfo. NIL vil ikke gjennomføre slike sponsoraktiviteter uten varsling/mulighet for reservasjon fra medlemmet. For deling av informasjon innenfor idrettens medlemssystemer, se ovenfor.


Rettigheter

Som medlem og bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Som medlem mottar du regelmessig nyhetsbrev fra oss. Nyhetsbrevet kan du melde deg av, hvis du ønsker.

Som medlem mottar du også viktig informasjon om våre aktiviteter og tilbud direkte fra vårt medlemssystem. Dette er informasjon som følger medlemskapet.

Dersom du mener at vi ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.


Kontaktinformasjon Nesøya Idrettslag

post@nesoyail.no

Nesøya Idrettslag, Ridder Flemmingsvei 41, 1397 Nesøya

Postadresse: Postboks 90, 1322 Slependen