Årsmøter

 

Årsmøtet er Nesøya Idrettslags høyeste besluttende organ. Alle har adgang til årsmøtet med talerett. Alle betalende medlemmer over 15 år har stemmerett. Det er ikke anledning til å avgi stemmer ved fullmakt.

 

Tid

Ordinært årsmøte skal avholdes innen 1. april hvert år.

Sted

Årsmøtet avholdes på klubbhuset, Nesøya Idrettslag, Ridder Flemmingsvei 41, 1397 Nesøya

Nesøya Idrettslags lov regulerer gjennomføring av årsmøter.

 

AGENDA

1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene.
2. Velge dirigent(er)
3. Velge protokollfører
4. Velge to medlemmer til å undertegne protokollen
5. Godkjenne forretningsorden
6. Godkjenne innkallingen
7. Godkjenne sakslisten
8. Behandle idrettslagets årsberetning
9. Behandle
     a. idrettslagets regnskap
     b. styrets økonomiske beretning
     c. kontrollutvalgets beretning
     d. eventuell beretning fra engasjert revisor
10. Behandle saker som fremgår av godkjent saksliste
11. Fastsette
     a. medlemskontingent på minst kr 50
     b. eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter
12. Vedta idrettslagets budsjett
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
14. Velge
     a) Styre med leder, nestleder, minst ett styremedlem og minst ett varamedlem
     b) Kontrollutvalg med leder, minst ett medlem og minst ett varamedlem
     c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
     d) Valgkomité med leder, minst ett medlem og minst ett varamedlem.
     e) Øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan, jf. pkt.
15. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets regnskap

 

Innmelding av saker

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Frist for innmelding for 2022 er tirsdag 1. mars.

Frist for publisering av agenda og møtepapirer er en uke før årsmøtet. Endelig agenda og sakspapirer legges ut her innen onsdag 9. mars 2022.

 

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 20.04.2022

Agenda ekstraordinært årmsøte 20.04.2022

Saksunderlag ekstraordinært årsmøte 20.04.2022

 

ÅRSMØTET 2022

Agenda årsmøte 16. mars 2022

Sak 8: Årsberetning 2021

Sak 9: Årsregnskap 2021

Sak 10: Orientering om nytt kunstdekke

Sak 11: Nesøya Aktivitetspark

Sak 13: Budsjett 2022

Sak 14: Nesøya Idrettslag lov

Sak 15: Valgkomiteens innstilling

Årsrapport 2021

 

ÅRSMØTET 2021

Sak 4: Styrets årsberetning 2020

Sak 5: Regnskap 2020

Sak 6: Budsjett 2021

Sak 9: Valgkomiteens innstilling

 

ÅRSMØTET 2020

Sak 4: Styrets beretning 2019

Sak 5: Regnskap 2019

Sak 6: Budsjett 2020

Sak 8: Organisasjonsplan

Sak 10: Valgkomitees innstilling

 

ÅRSMØTET 2019

Innkalling til ordinært årsmøte i Nesøya Idrettslag 2019

Sak 4 - Behandle idrettslagets årsmelding herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

Sak 5 - Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand for 2018

Sak 5 - Revisors beretning

Sak 6 - Vedta idrettslagets budsjett for 2019

Sak 8 - Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 9 - Behandle sak vedrørende innkreving av idrettslaget inntekter

Sak 11 - Valgkomiteens innstilling NIL 2019


 

ÅRSMØTET 2018

Innkalling med agenda til ordinært arsmote i Nesoya Idrettslag 2018

Årsmøte sak 4 - Styrets årsberetning

Årsmøte sak 5 - Regnskap

Årsmøte sak 6 - Budsjett 2018

Årsmøte sak 8 - Organisasjonsplan

Årsmøte sak 9 - Sportsplan for Nesøya IL Fotball

Årsmøte sak 10.1 - Kvalitetsklubb 2019

Årsmøte sak 10.2 - Eie-leie anlegg

Åsmøte - Valgkomiteens innstilling

 

ÅRSMØTET 2017

Agenda årsmøte 2017

Årsmøte sak 4 - Styrets årsberetning 2016

Årsmøte sak 5 - Årsregnskap 2016

Årsmøte sak 5 - Revisors beretning 2016

Årsmøte sak 6 - Budsjett 2017

Årsmøte sak 7, 8, 9, 10

Årsmøte sak 11 - saksunderlag

Årsmøte sak 11 - Business Case

Årsmøte sak 13 - Valgkomiteens innstilling 2017

 

ÅRSMØTET 2016

Innkalling

Agenda

Styrets årsberetning 2015

Årsregnskap 2015

Revisors beretning 2015

Budsjett 2016

Budsjett 2016 presentasjon

Sak 7, 8 og 9

Revidert lov (vedtekter) for Nesøya Idrettslag 2016

Valgkomiteens innstilling 2016

 

VEDTEKTER

Lov for Nesøya Idrettslag revidert årsmøtet 2017

 

ORGANISASJONSPLAN

Organisasjonsplan

 

ÅRSRAPPORTER

Les våre årsrapporter her!

 

REFERATER ÅRSMØTER

År Fil
2022

Protokoll Årsmøte NIL 2022

2021

Protokoll Årsmøte NIL 2021

2020

Protokoll Årsmøte NIL 2020

2019

 

Protokoll Årsmøte NIL 2019

 

2018

Protokoll Årsmøte NIL 2018

2017

Protokoll Årsmøte NIL 2017

2016 Protokoll Årsmøte NIL 2016
2015  
2014

Protokoll Årsmøte NIL 2014

2013

Protokoll Årsmøte NIL 2013

2012

Protokoll Årsmøte NIL 2012